Datenschutz

Polityka ochrony danych

Gromadzenie danych
Ochrona danych osobowych jest dla nas sprawą najwyższej wagi. Dlatego realizujemy nasze działania zgodnie ze stosownymi przepisami prawnymi dotyczącymi ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa danych. W niniejszym dokumencie przedstawimy Państwu, jakie informacje ewentualnie gromadzimy, w jaki sposób je przetwarzamy oraz komu ewentualnie je udostępniamy.

Dane osobowe
Dane osobowe (np. nazwiska, adresy, numery telefonów lub adresy e-mail) są przez nas wprowadzane za pośrednictwem naszej strony internetowej tylko wtedy, jeśli udostępnią je Państwo z własnej woli (np. w wyniku rejestracji, ankiety), wyrażą na to zgodę lub zezwalają na to stosowne przepisy prawne dotyczące ochrony Państwa danych. Rzecz jasna, w każdej chwili mogą Państwo cofnąć udzieloną wcześniej zgodę na wykorzystanie przez nas swoich danych osobowych, np. wysyłając wiadomość e-mail na adres info@fire-protection-solutions.com.

Zamierzony cel
Udostępnione nam przez Państwa dane osobowe używamy z reguły w celu:

  • udzielania odpowiedzi na Państwa pytania,
  • przetwarzania Państwa zleceń lub
  • zapewnienia Państwu dostępu do określonych informacji lub ofert.

Ponadto na potrzeby pielęgnowania relacji z klientem konieczne może być

  • przechowywanie Państwa danych osobowych, ich przetwarzanie i wykorzystywanie w ramach Grupy firm Fire Protection Solutions w celu lepszego zrozumienia Państwa życzeń lub udoskonalania naszych produktów i usług; bądź
  • wykorzystywanie przez nas (lub upoważnioną przez nas stronę trzecią) tych danych osobowych w celu przesyłania Państwu informacji o ofertach Grupy firm Fire Protection Solutions przydatnych dla Państwa działalności gospodarczej lub przeprowadzania ankiet online w celu skuteczniejszego sprostania wyzwaniom i wymaganiom naszych klientów.

Wykorzystywanie danych na określony cel
Grupa firm Fire Protection Solutions będzie pobierać, przetwarzać i wykorzystywać udostępnione przez Państwa w trybie online dane osobowe wyłącznie na potrzeby wykorzystania do celów, o których Państwa poinformowaliśmy. Nie dotyczy to sytuacji, w których pobieranie, przetwarzanie lub wykorzystywanie tych danych

  • realizowane jest do innego celu bezpośrednio związanego z celem pierwotnym, pod kątem którego pobrane zostały dane osobowe;
  • gdy zachodzi taka potrzeba w związku z przygotowaniem, negocjowaniem i realizacją umowy z Państwem;
  • gdy zachodzi taka konieczność z uwagi na spełnienie obowiązku prawnego lub zarządzenia urzędowego bądź sądowego;
  • gdy zachodzi taka potrzeba w związku z uzasadnieniem lub ochroną roszczeń prawnych bądź w celu obrony przed pozwami; lub
  • w celu zapobiegania nadużyciom lub innym bezprawnym działaniom, takim jak umyślne ataki na systemy Fire Protection Solutions i pod kątem zapewnienia bezpieczeństwa danych.

 

Zmiany w polityce ochrony danych
W miarę dalszego rozwoju Internetu będziemy na bieżąco dostosowywać naszą politykę ochrony danych. Będziemy informować o zmianach w odpowiednim czasie na tej stronie. Z tego względu należy regularnie odwiedzać tę stronę, aby znać aktualny status polityki ochrony danych.

Pytania i komentarze
Grupa firm Fire Protection Solutions Group będzie reagować na wszystkie stosowne zapytania dotyczące ewentualnego sprostowania, uzupełnienia lub usunięcia danych osobowych, jak również wglądu do nich. W razie jakichkolwiek pytań lub uwag (np. dotyczących wglądu i aktualizacji swoich danych osobowych), prosimy zwrócić się za pośrednictwem e-mail, pisząc na adres mailto:info@fire-protection-solutions.com